മലയാള പ്രാര്‍ഥനകള്‍ 

Ikony i sztuka sakralna: Święta Rodzina

ത്രിസന്ധ്യാ ജപം

കരുണയുടെ ജപമാല

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്‍റെ ജപമാല

ലോരെറ്റോ ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി

എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ